ANBI Publicatieplicht

Anbi status

Stichting de Stadshoeve heeft een ANBI keurmerk. Alle giften die u doet aan de Stadshoeve kunnen daardoor fiscaal worden afgetrokken van de inkomsten. Om te voldoen aan de voorwaarden bestaat er een publicatieplicht, de gegevens zijn op deze pagina verzameld. Neem bij vragen gerust contact op met het bestuur.

Naam van de instelling

Stichting de Stadshoeve
RSIN/ fiscaal nummer
855065205

Bankrekeningnummer

NL29RABO0303039949

Contactgegevens

Email: info@parkdestadshoeve.nl
Adres: Arendshorstlaan 23, 8043 VE te Zwolle
Telefoon: 06-42307815

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is verankerd in de statuten van de stichting en zijn als volgt verwoord in Artikel 2, welke hieronder letterlijk is aangehaald.

  1. De stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang van de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen, dor het realiseren, continueren en faciliteren van een ontmoetingsplek voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen en het (doen) exploiteren van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen en stadstuinen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleidsplan

Er is een meerjarenbeleidplan voor de jaren 

 

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voorzitter: J. de Jonge-Warner
Secretaris: E. Jellema 
Penningmeester J. Delnooz
Algemeen bestuurslid D.J. Hemmelder

Het beloningsbeleid

Conform de statuten, artikel 4 lid 6 ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de sectie Nieuws op de website https://www.parkdestadshoeve.nl en onze facebookpagina: www.facebook.com/destadshoevezwolle